Antique Frames

I001 15th C. Sansovino – 22″ x 29 1/2″ x 3 1/2″