Antique Frames

I002 18th C. Sansovino – 40″ x 31″ x 5″